Policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Arbetsmiljö och medarbetare

Vi skall säkerställa att:
Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. Samtliga involverade skall känna delaktighet och samverkan vid beslut.

Vilka som delegerats uppgifter som elinstallatör och elkontrollsamordnare framgår av företagets organisationsplan och delges alla medarbetare.

Elsäkerhetsledare skall alltid utses för den tid under ett uppdrag som sådan krävs. Detta gäller vid arbeten där det föreligger risk för elektrisk fara.

Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska hjälpmedel och anordningar skall vara i sådant skick att de erbjuder betryggande säkerhet. Detta gäller även all personlig skyddsutrustning.

Alla individer oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religiös eller etnisk tillhörighet behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget.

Arbetet skall vara förenlig med ett familjeliv.

Våra medarbetare är nöjda och känner sig trygga i sin arbetsmiljö.

Kvalitet och säkerhet

Vi skall säkerställa att:
Vi är lyhörda för våra medarbetares och kunders synpunkter och strävar efter att uppfylla deras respektive behov och överträffa deras förväntningar.

Samtliga anläggningar och installationer utformas och utförs säkra samt underhålls- och skötselvänliga.

Arbeten utförs av yrkeskunniga medarbetare med god erfarenhet och med relevant, uppdaterad och verifierad kunskap inom relevanta områden.

Utförda arbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner under hela uppdraget, såväl före som efter spänningssättning.
Använt materiel uppfyller kraven i gällande Elmateriel- och EMC-föreskrifter.

Allt elarbete skall utföras så att elanläggningen vid överlämnade uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Miljö

Vi skall säkerställa att:
Vi, i allt vi gör, åstadkommer så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och därmed undviker att orsaka miljöföroreningar.

Vi i möjligaste mån föreslår energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.

Vi har en effektiv avfallshantering som inkluderar optimal källsortering.